بینوایان

بینوایان

The usage being that...
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸ 
Les MiserablesThe usage being that bishops shall announce their baptismal names at the head of their charges and their pastoral letters, the poor people of the country-side had selected, with a sort of affectionate instinct, among the names and prenomens of their bishop, that which had a meaning for them; and they never called him anything except Monseigneur Bienvenu [Welcome]. We will follow their example, and will also call him thus when we have occasion to name him. Moreover, this appellation pleased him.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
استفاده می شود که اسقف وابسته به غسل تعمید باید نام خود را در اعلام
سر خود را از اتهامات عنوان شده علیه و نامه معنوی خود را ، مردم فقیر
کشور سمت ، با یک نوع غریزه مهربان ، در میان انتخاب شده بود
نام و prenomens از اسقف خود را ، که به معنی بود که برای
آنها را و آنها هرگز او را به نام هر چیزی به جز Monseigneur Bienvenu
[خوش آمدید]. ما به عنوان مثال خود را دنبال خواهد کرد و همچنین او را در نتیجه تماس بگیرید
هنگامی که ما را به مناسبت نام او را. علاوه بر این ، این وجه تسمیه خوشحال
او را.