بینوایان

بینوایان

At another time, on ...
ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
Les Miserables: Instrumental Solos for FluteAt another time, on receiving a notification of the decease of a gentleman of the country-side, wherein not only the dignities of the dead man, but also the feudal and noble qualifications of all his relatives, spread over an entire page: "What a stout back Death has!" he exclaimed. "What a strange burden of titles is cheerfully imposed on him, and how much wit must men have, in order thus to press the tomb into the service of vanity!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
در زمان دیگری ، به دریافت اطلاع از درگذشتن از
نجیب زاده از سمت کشور ، در جایی که نه تنها از شان
مرد مرده ، بلکه شرایط فئودالی و اصیل خود را تمام
بستگان ، گسترش بیش از کل صفحه ام : "چگونه مرگ به چاق و چله است!"
او exclaimed. "چه فشار عجیبی از عناوین خوش تحمیل کرده است
در او ، و چقدر بذله گویی باید مردان داشته باشد ، بنابراین به منظور فشار قبر
را به خدمت خود بینی! "

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم